Bijzondere Voorwaarden: 

Definities:

“Account” is de persoonlijke sectie die door Immoversity of de gebruiker wordt gecreëerd. Via deze account kan hij zich aanmelden en gebruikmaken van het lidmaatschap. Deze account is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar.

“Plaza” is het dashboard van het lidmaatschap (te vinden op https://www.immoversity.be/victor/plaza) waar het lid zich kan registreren voor evenementen, tools/documenten kan downloaden en iLearning (online) programma’s kan volgen.

“Lid” is de persoon die ingeschreven is op een Victor lidmaatschap.

“Medewerkers” zijn de bedienden die werken voor dezelfde onderneming als het lid.

“Evenementen” zijn alle open opleidingen, workshops, trainingen en andere evenementen georganiseerd door Immoversity.

“Incompany Training” is alle vormen van training (en/of coaching) georganiseerd in de persoonlijke of zakelijke omgeving van het lid.

“Victor Points” worden toegevoegd aan het lidmaatschap om tickets voor evenementen te reserveren.

Toepasselijkheid

De bepalingen opgenomen in deze Bijzondere Voorwaarden zijn, naast de Algemene Voorwaarden van toepassing op het lidmaatschapformule Victor.

De huidige Bijzondere Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden.

Ingeval van tegenstrijdigheden is hierna vermelde dalende volgorde van prioriteit van toepassing: 1° de Bijzondere Voorwaarden, 2° de Algemene Voorwaarden.

Inhoud van het lidmaatschap:

Het lid kan reserveren voor evenementen van Immoversity dmv Victor Points. Hij kan reserveren voor zichzelf en/of voor zijn medewerkers. Hij kan zijn beschikbare Victor Points raadplegen in zijn account en/of Victor Plaza dashboard.

Het lid krijgt toegang tot Victor Plaza. Een online dashboard waar je:

    • verschillende iLearning programma’s kunt volgen die uren aan video en lesinhoud bevatten.
    • handige documenten, tools, scripts,… kunt downloaden.

Toegang tot de besloten (online) Victor groepen via Facebook. Op deze plaats kunnen leden en Immoversity coaches met elkaar communiceren en advies geven.

Commerciële korting van 15% op alle offertes of voorstellen bedoeld voor incompany training of persoonlijke begeleiding.

Voorbehoud:

Immoversity behoudt uitdrukkelijk het recht om het lidmaatschap op elk moment aan te passen of de kosten verbonden aan de producten en/of diensten te wijzigen, welke aanpassingen zullen meegedeeld worden via het door het Lid opgegeven e-mailadres. Immoversity zal het Lid in elk geval op de hoogte brengen van eventuele veranderingen van het lidmaatschap door een nieuwe versie van het lidmaatschap op de Website te plaatsen of via een andere drager te communiceren aan het Lid. Een nieuwe of aangepaste versie van het lidmaatschap is van kracht vanaf het moment dat de aangepaste versie op de Website is geplaatst of dat deze aan het Lid persoonlijk werd toegezonden. Het Lid stemt ermee in dat een dergelijk of nieuwe of aangepast versie van het lidmaatschap ter hand gesteld is en geaccepteerd is op het moment dat het Lid gebruik maakt van zijn lidmaatschap, waaronder ook het bijwonen van een evenement. Indien het Lid de nieuwe of aangepaste versie van het lidmaatschap niet accepteert, is het Lid gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen. Het Lid is dan niet langer gerechtigd gebruik te maken van het Victor lidmaatschap.

Lidmaatschapsbijdrage:

Victor® Starter: Het Lid betaalt een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van € 1.794 (exclusief btw). Het lidmaatschap begint met de vermelde startdatum en eindigt 6 maanden later. (zichtbaar op factuur)

Victor®: Het Lid betaalt een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van € 2.780 (exclusief btw). Het lidmaatschap begint met de vermelde startdatum en eindigt 1 jaar later. (zichtbaar op factuur)

Het bedrag van het lidgeld wordt 3 maandelijks geëvalueerd door de bestuurders en/of zaakvoerders van Immoversity in een trimestriële vergadering. Wijzigingen gedurende het lidmaatschap hebben geen invloed op het reeds betaalde lidgeld en zal pas van kracht zijn bij het aangaan van een nieuw lidmaatschap of verlenging. 

De betalingsvoorwaarden zijn omschreven in de algemene verkoopsvoorwaarden.

Beëindiging:

Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door zijn lidmaatschap op te zeggen per e-mail aan victor@immoversity.be. Indien Immoversity geen beëindiging ontvangt 14 dagen voor de einddatum zal het lidmaatschap automatisch verlengd worden met dezelfde duur.

Evenementen en iLearning:

De voorwaarden voor inschrijving en deelname aan evenementen alsook het gebruik van de online diensten zijn te vinden in de algemene verkoopsvoorwaarden.

Overdracht van Victor Points:

Het is niet mogelijk om Victor Points over te dragen naar een volgend jaar of naar andere leden. Enkel per uitzondering, als Immoversity een evenement minder dan 14 dagen voor aanvang annuleert waar het lid is voor ingeschreven, kan hij dit aantal Victor Points overdragen naar een volgend lidmaatschap indien hij op het einde van zijn lidmaatschap nog Victor Points ter beschikking heeft.

Online gebruik:

Het lid bevestigt een goed gebruik van de online diensten en/of Plaza zoals beschreven in de algemene voorwaarden.